top of page
OCD_tvangslidelse_tvangstanker_tvangshandlinger.jpg

Hva er OCD?

Tvangslidelse, også kjent som obsessive-compulsive disorder (OCD), er en psykisk lidelse som kjennetegnes av tilbakevendende tvangstanker og tvangshandlinger. Disse tvangstankene og tvangshandlingene oppleves ofte svært belastende og forstyrrende, og kan påvirke ens evne til å fungere normalt i hverdagen.

OCD forekommer hos ca. 2-3% av befolkningen, og kan debutere i alle aldre. De fleste med OCD utvikler symptomene i tenårene, eller i tidlig voksen alder. Ofte kan plagene utvikle seg gradvis, med milde impulser og ideer som øker i intensitet og blir mer plagsomme over tid. Lidelsen rammer kvinner og menn likt, og kan ha alvorlige konsekvenser for livskvaliteten dersom den ikke behandles. 

Forekomst av OCD

Symptomer på OCD

Symptomene på OCD deler seg i hovedsak inn i to kategorier; tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstanker er uønskede, tilbakevendende tanker som medfører ubehag og virker svært distraherende i hverdagen. Tvangshandlinger er handlinger som utføres for å prøve å redusere det ubehaget som tvangstankene gir. 

Hvordan tvangstanker arter seg varierer veldig fra person til person. Det er imidlertid noen tema som synes å gå igjen. Eksempelvis kan tvangstanker omhandle:

 

 • Frykt for å bli smittet, eller å smitte andre med en farlig sykdom.

 • Bekymring for at en har glemt noe viktig og at dette kan føre til ulykker, og frykt for at andre ulykker kan inntreffe.

 • Tvangstanker med seksuelt innhold, eller tanker som oppleves blasfemiske.

 • Tanker om å utføre handlinger som kan skade noen man er glad i.


​Disse tvangstankene er ikke lystbetonte, og det er ikke noe personen ønsker å gjøre. Når tvangstankene dukker opp, medfører dette et intenst ubehag og en redsel for at det kan være en reell risiko forbundet med å tenke slike tanker.

Symptomer på OCD: Tvangstanker

For å redusere ubehaget som tvangstankene gir, og for å forsøke å unngå at det man frykter inntreffer, utføres ofte tvangshandlinger. De mest vanlige tvangshandlingene inkluderer:
 

 • Overdrevent fokus på hygiene og håndvask.

 • Sjekking av dører, vinduer eller elektriske apparat.

 • Overdreven orden, symmetri eller gjentakelse.

 • Mentale ritualer som å telle til bestemte tall, tenke på positive ord for å motvirke negative tanker, og å spørre gjentatte ganger om bekreftelse fra andre personer.


​Tvangshandlingene har som formål å sikre at det man frykter ikke inntreffer. Er man for eksempel tvangsmessig redd for brann, er det vanlig at personer med OCD sjekker komfyren svært hyppig og repetitivt, etterfulgt av gjentakende spørsmål til samboere om hvorvidt man har husket å slå av komfyren. Sådan har tvangshandlinger typisk en god kortvarig effekt på å roe ned uro og bekymring. På sikt kan imidlertid tvangshandlingene i seg selv bli et problem, da personer med OCD kan bruke svært mye av sin våkne tid på disse handlingene. I tilfeller hvor tvangstankene og tvangshandlingene begynner å gå utover hverdagen, og man bruker mer enn en time om dagen på det, kan det være lurt å oppsøke profesjonell hjelp.

Symptomer på OCD: Tvangshandlinger

Årsaker til OCD

Årsakene til OCD er ikke fullt ut forstått, men en kombinasjon av genetiske, miljømessige og biologiske faktorer antas å spille inn.
 

 • Genetiske faktorer: Studier viser at OCD kan være arvelig, der personer med en familiehistorie med OCD har større sjanse for å utvikle lidelsen selv.
   

 • Miljømessige faktorer: Stressende livshendelser, som for eksempel skilsmisse, dødsfall i nær krets eller sykdom, kan øke risikoen for å utvikle OCD. 
   

 • Biologiske faktorer: Hjernestrukturer og hormoner kan også spille en rolle i utviklingen av OCD. For eksempel har man funnet at personer med OCD kan ha en ubalanse i mengden av de ulike nevrotransmitterene i den synaptiske spalten. 

Behandling av OCD

Behandling av OCD innebærer som oftest eksponeringsterapi med responsprevensjon. Dette innebærer å utsette seg for situasjoner som trigger tvangstanker og/eller trangen til å utføre tvangshandlinger, uten å agere på disse. Gjennom eksponering og responsprevensjon kan man lære å håndtere tvangstanker og tvangshandlinger på en mer hensiktsmessig måte, og redusere deres innflytelse på hverdagen. 

Psykologene i Psykologkontakten som har spesialisert kunnskap innenfor denne behandlingsformen er:
Maren Svendsberget
Marta Johansen
Ingeborg Berg Nilssen
Bjarne Øverland
Silje Berg

I behandling kan det også være viktig å finne ut av hvilken funksjon OCDen har for den enkelte. Dersom tvangstankene og tvangshandlingene har oppstått simultant med vanskelige hendelser i livet, kan dette skyldes utfordringer med å tåle følelser på innsiden. For mange vil det da kunne være til stor hjelp å få snakket og følt på det som har vært vanskelig, noe som indirekte kan redusere OCD-symptomer. Sammen med en psykolog kan man få hjelp til å tenke rundt hvilke innfallsvinkler som kan være nyttig, samt legge en plan for behandling. 

Medikamentell behandling:
Det er veldokumentert at mange med OCD opplever god effekt på symptomer ved bruk av medikamenter. Selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI), også kjent som antidepressiva, er førstevalg blant legemidler for behandling av OCD på grunn av deres lavere risiko for bivirkninger sammenlignet med andre legemidler. Dersom du tror medikamentell behandling kan være riktig valg for deg, anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege. 

OCD, eller tvangslidelse, er en vanlig lidelse, og det er derfor en tilstand alle våre psykologer har mye erfaring med. Hos oss vil du møte nysgjerrige og faglig sterke psykologer, som har mye kunnskap om OCD, men som også har stor respekt for at alle mennesker er forskjellige. Psykologene våre kan hjelpe med å kartlegge situasjonen, bidra med nye perspektiver, gi evidensbaserte råd og verktøy, samt skreddersy en behandling som gir mening for deg. 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

bottom of page