top of page
utbrent_psykolog_utbrenthet_psykolog_pa_nett.jpg

Hva er utbrenthet?

Utbrenthet er en tilstand av fysisk, følelsesmessig og mental utmattelse som typisk utløses av et høyt stressnivå og for høye krav over tid. Utbrenthet kjennetegnes bla. av tap av interesse og motivasjon, nedgang i arbeidsprestasjon, samt irritabilitet og nedstemthet. I 2018 rapporterte 22% av norske arbeidstakere at de hadde vært utbrent det siste året. Sådan har utbrenthet store konsekvenser for arbeidsgivere og for individene som rammes. 

Det er vanskelig å gi et nøyaktig tall på forekomsten av utbrenthet i Norge, men det er generelt sett vanligere blant småbarnsforeldre og folk som har jobber hvor arbeidspresset er høyt. Noen undersøkelser viser at personer i hjelpeyrker, som f.eks i helsetjenesten, har større risiko for å utvikle utbrenthet enn andre. Ifølge en undersøkelse fra 2018 utført av NAV, oppga 22% av norske arbeidstakere at de hadde vært utbrent i løpet av det siste året.
 

Forekomst av utbrenthet

Symptomer på utbrenthet

Per i dag opererer man ikke med utbrenthet som en egen diagnose. I fagmiljøet har derfor tilstanden vært gjenstand for diskusjon. Man har for eksempel spurt seg om utbrenthet er det samme som mild depressiv episode, da tilstandene deler mange symptomer. Andre har ment det er mer personlighetsmessig betinget, da noen studier viser at enkelte personlighetstrekk er mer assosiert med utbrenthet enn andre. Det er imidlertid varslet at tilstanden vil få en egen diagnose i den kommende internasjonale diagnosemanualen (ICD-11).
 

Ifølge ICD-11, må en person oppfylle følgende kriterier for å få diagnosen utbrenthet:

 1. Være i en arbeidsrelatert kontekst.

 2. Oppleve langvarig fysisk og/eller mental utmattelse, samt redusert effektivitet på jobben.

 3. Oppleve negative følelser som kynisme, negativitet og avstand fra jobben.

 4. Oppleve at disse symptomene har vært tilstede i minst en måned.


Dette betyr at for å få diagnosen utbrenthet, må du ha opplevd kronisk arbeidsrelatert stress som fører til energitap, utmattelse og andre nevnte symptomer, og at disse symptomene ikke kan forklares av andre årsaker eller fenomener fra andre områder i livet.

I praksis kan dette inkludere symptomer som: 

 

 • Vansker med å komme i gang og/eller fullføre oppgaver

 • Tap av motivasjon

 • Irritabilitet ovenfor kollegaer eller kunder

 • Redusert produktivitet

 • Konsentrasjonsvansker

 • Mangel på tilfredsstillelse ved gode prestasjoner

 • Søvnvansker

 • Tap av interesse for ting man pleide å like. 

 • Dårlig samvittighet

 • Bruk av mat eller rus for å få tankene bort fra egen sitasjon. 

 • Fysiske plager som hodepine, mage- eller tarmproblemer eller svimmelhet, som fremstår uten en klar fysiologisk årsak.


Typisk kommer symptomene litt snikende og starter gjerne litt diffust, med symptomer som tretthet, muskelspenninger og smerter.

Utbrenthet kan ha mange årsaker, men noen vanlige årsaker inkluderer å jobbe for mye, kombinert med for lite fritid. Det er også vanlig å føle seg undervurdert eller utilstrekkelig på jobben, å være utsatt for dårlig ledelse eller arbeidsforhold, eller å ha dårlige kommunikasjons- og støttesystemer på jobben. Utbrenthet kan også forårsakes av mangel på kontroll over egen jobb, uklare jobbforventninger, dysfunksjonelle arbeidsdynamikker, eller ekstrem aktivitet m.m.

Særlige risikofaktorer inkluderer å være en yngre arbeidstaker eller å være ny i en jobb. Personer med dårlig selvtillit, urealistisk høye forventninger til seg selv har også økt risiko. Uklare jobbforventninger, dysfunksjonell dynamikk på arbeidsplassen, underbemanning, ubalanse mellom innsats og belønning, raske institusjonelle endringer er også klare risikofaktorer. Dersom ens verdier ikke stemmer overens med de som arbeidsplassen din fremmer eller hvis jobben du har ikke passer med dine interesser og kvalifikasjoner er man særlig utsatt. Livsstilsfaktorer, som lange arbeidsdager, lite søvn og lite trening, og lite støtte fra andre, kan også være øke sannsynligheten for å utvikle utbrenhet.

Årsaker til utbrenthet

Hvordan forebygge utbrenthet?

Det finnes en rekke ting du kan gjøre for å forebygge utbrenthet, for eksempel å sette realistiske mål for deg selv, lære å si nei når du trenger det, samt finne en måte å håndtere stress på, som for eksempel ved å trene eller meditere. Det er også viktig å forsøke å få nok søvn og hvile. Sosial støtte i form av venner og familie som du kan snakke åpent med, kan også være til god hjelp.  

Symptomer på angst, depresjon, eller kronisk utmattelsessyndrom (ME) kan være vanskelig å skille fra utbrenthet. Det er derfor viktig at man i starten av terapien sorterer og utelukker andre årsaker til plagene. Psykologisk behandling av utbrenthet innebærer i stor grad å identifisere hvilke mulighetsrom som finnes for å redusere stressfaktorer, samt utforske hvilke følelser og tanker som er forbundet med situasjonen. Kanskje finnes løsningen i å tilpasse jobbhverdagen eller familiehverdagen på en annen måte, eller kanskje handler det mer om å få kjent på noen følelser man rett og slett ikke ha hatt tid til å bearbeide. Andre ganger kan man ha låst seg i et tankemønster som man trenger litt bistand med å få snudd. Det viktigste er å identifisere årsakene og at man sammen med sin psykolog kan finne en innfallsvinkel som gir mening for dere begge. 

Behandling av utbrenthet

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Utbrenthet er dessverre et vanlig fenomen, og det er derfor en tilstand alle våre psykologer har mye erfaring med. Hos oss vil du møte nysgjerrige og faglig sterke psykologer, med stor respekt for at alle mennesker er forskjellige. Psykologene våre kan hjelpe med å kartlegge situasjonen, bidra med nye perspektiver, gi evidensbaserte råd og verktøy, samt skreddersy en behandling. 

bottom of page