top of page
Person som går til psykolog for å få hjelp til å løse sine problemer og utfordringer.jpg

Om å gå til psykolog

Å gå til psykolog handler om å løse problemer i eget liv, gjennom å bli bedre kjent med egne tanker, følelser og erfaringer. I fellesskap med en psykolog legger man hodet i bløt for å finne måter å få det bedre på. Veien til bedring kan ta mange former. Kanskje må livssituasjonen endres? Kanskje må man utsette seg for noe man frykter? Kanskje må man sette tydligere grenser for seg selv og andre? Eller kanskje man trenger å bearbeide noe som har vært vondt, før man kan komme seg litt videre i livet?

Hva er en psykolog?

En psykolog er en fagperson som har studert menneskers tanker, følelser og atferd, samt hvordan disse prosessene påvirkes. I Norge er psykolog en beskyttet tittel, hvilket betyr at det bare er personer med autorisasjon fra Helsedirektoratet som har lov til å kalle seg for psykolog. Psykologer med norsk autorisasjon har gjennomgått en seksårig forskningsbasert utdanning i psykologisk teori og klinisk praksis, og de er underlagt strenge lover og regler som bla. taushetsplikt og journalføringsplikt. Psykologer er forpliktet til å drive en kunnskaps- og evidensbasert praksis for å sikre god kvalitet i behandling.

Det er mange grunner til at folk velger å gå til psykolog. Noen gjør det fordi de opplever psykiske plager, som for eksempel angst, depresjon, eller OCD, mens andre gjør det for å håndtere utfordringer i livet knyttet til familie, jobb, eller venner. Det er også vanlig å oppsøke psykolog dersom man strever med selvfølelse, sorg eller relasjonelle konflikter, eller dersom livet plutselig har tatt en litt brå vending. I bunn og grunn er det å gå til psykolog bare en måte å forsøke å få det bedre i livet sitt på gjennom å tenke høyt, kjenne etter, og kanskje forandre på noen ting. 
 

Hvorfor gå til psykolog?

Hvor store må problemene være for å gå til psykolog?

Det ingen forventning om at du må ha store problemer eller et høyt symptomtrykk for å oppsøke hjelp. Forskning viser nemlig at folk som tar grep tidlig, har større sjanse for å få det bedre enn de som venter til problemene vokser seg større. Fra gammelt av har det å gå til psykolog vært både myteomspunnet og stigmatisert. Heldigvis er dette i ferd med å forandres, og samfunnet har blitt mer opplyst omkring viktigheten av å ivareta sin mentale helse.

Psykologisk behandling foregår som regel gjennom det vi kaller for samtaleterapi. Gjennom samtaler søker man å hjelpe personer med å forstå og endre negative tankemønstre, følelser og atferd som kan være årsak til, og opprettholdende, for psykiske plager. Gjennom samtaleterapi kan man få støtte og hjelp til å håndtere vanskelige situasjoner, og lære å utvikle nye, mer hensiktsmessige måter å håndtere utfordringer på. Målet med samtaleterapi er å bidra til å øke velvære og livskvalitet.

Gjennom mange år med terapiforskning er det utviklet en rekke effektive modeller for å behandle psykiske vansker. Dette inkluderer modeller som Kognitiv terapi, Emosjonsfokusert terapi, ISTDP (Intensiv Short-Term Dynamic psychoterapy), ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Metakognitiv terapi og Mentaliseringsbasert terapi. Selv om modellene skiller seg fra hverandre med hensyn til hva de vektlegger, finner man stort sett at alle disse har like god effekt på behandlingsutfallet. Sannsynligvis er dette fordi de evidensbaserte terapeutiske modellene har mange fellestrekk. Eksempelvis har alle de nevnte modellene en teori omkring hvordan psykisk uhelse oppstår og hvordan samspillet mellom tanker, følelser og atferd fungerer. Modellene gir derfor grunnlag for å danne seg hypoteser omkring hvordan problemene har oppstått, hvilke mønstre som opprettholder dem, og hvordan man kan støtte folk i å utvikle nye og mer hensiktsmessige måter å håndtere utfordringene på. 

Hvilken behandling kan en psykolog tilby?

Hva kan man forvente i første samtale?

Hvilken psykolog man møter vil naturligvis ha mye å si hvordan den første samtalen blir. Likevel er det noen tema som ofte går igjen i en typisk førstegangskonsultasjon. Det er vanlig at psykologen vil være opptatt av å kartlegge din utfordringer, hva du ønsker å få ut av samtalene, og hvordan dere kan jobbe sammen. Ofte innebærer dette at du vil få noen spørsmål om hva som førte til at du bestemte deg for å ta kontakt, hva som er vanskelig eller utfordrende, og hvordan du tidligere har forsøkt for å løse problemene. Når psykologen har forstått litt mer av hvordan du har det, er det vanlig at han/hun forteller litt om hva som kan være nyttige innfallsvinkler i terapi, og forklare rasjonalet bak dette. Her er det naturligvis rom for at dere kan diskutere og utveksle idèer, slik at dette gir god mening for begge parter. Mot slutten av samtalen vil man sammen finne en form på det videre forløpet. For noen holder det med kun èn time, enten fordi den første timen ga nok klarhet til at man ønsker å forsøke seg på egenhånd, eller fordi man ikke kjente at det var nok kjemi med psykologen. Dersom man skal møtes igjen må man naturligvis planlegge for når neste time skal være, samt kanskje tenke rundt hvor hyppige samtaler man bør legge opp til i fremtiden.

Hos oss er det ingen som krever at du skal ha forberedt deg til den første timen. Kom som du er, så tar vi det sammen derfra. Hvis du likevel er en type som liker å forberede deg litt, så har vi forsøkt å komme med noen innspill her: 

Før timen kan det være greit å ha tenkt igjennom hvilke tema du har mest behov for å ta opp. Det kan også være gunstig å gjøre seg noen tanker om hvor lang varighet man ønsker i førstegangssamtalen. Mange synes for eksempel det er fint å ha litt ekstra tid den første gangen, slik at de får snakket seg litt varm, og blitt litt bedre kjent med psykologen. Dersom du skal ha en videosamtale, kan det være lurt å sørge for at du har et rom tilgjengelig der du har god nok internettforbindelse, og hvor du kan sitte i fred og ro. 

 

Hvordan kan jeg forberede meg til første samtale?

Hvor lenge må man gå til psykolog før det virker?

Hvor lenge man bør gå i terapi hos en psykolog, er høyst individuelt og avhenger av både av problemstillingen og hvilke mål man har. For noen kan 1-5 timer være nok, mens andre har behov for mer langvarig oppfølging. Uansett vil vi følge deg opp kort eller lenge, alt etter hva du trenger. Forskning viser heldigvis at mange opplever å få det bedre etter å ha gått i samtaleterapi, og vi lover å gjøre så godt vi kan for at du havner på rett side av denne statistikken.

Psykologkontakten er en privat psykologtjeneste som tilbyr individualterapi og parterapi via videokonsultasjoner. Hos oss kan du bestille time direkte fra nettsiden, uten at du trenger henvisning fra fastlegen. Vi tilbyr rask hjelp, og har psykologer som tilbyr timer på dagtid og kveldstid, hverdager som helg. Ønsker du å vite mer om hvordan det fungerer? Les mer her.
 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

bottom of page